India

WrocΕ‚aw 2009

India
Aakanksha Sarda πŸ₯ˆ
Sagar Sarda
Niyati Dave

Stockholm 2010

India
Sagar Sarda
Tanvi Chheda
Jesika Haria
Anvisha Pai

Pittsburgh 2011

India
Sagar Sarda Flag
Sujanitha Umamaheswaran
Srikar Varadaraj
Ashwin Kumar Vijay

Ljubljana 2012

India
Sagar Sarda πŸ₯ˆ
Yash Sinha πŸ₯‰
Surya Narayanan Hari Flag
Nishith Khandwala

Manchester 2013

India
Shuchi Agrawal
Prachatos Mitra Flag
Nilai Sarda πŸ₯‰
Yash Sinha πŸ₯ˆ
Narayanan Surya

Beijing 2014

India
Anindya Sharma πŸ₯‰
Rajan Dalal πŸ₯‰
Nilai Sarda
Apoorva Ajit Bhagwat

Blagoevgrad 2015

India Green
Abhishek Mohan Dedhe Flag
Tanay Kothari
Aalok Sathe πŸ₯‰
Vasundhara Rakesh
India Saffron
Saujas Srinivasa Vaduguru Flag
Arun Harivignesh Garimella
Samvida Sudheesh Venkatesh πŸ₯‰
Sesh Raghav Sadasivam Flag

Mysore 2016

India Green
Angikar Ghosal
Shashank Rammoorthy
Shashwat Goel
Shinjini Ghosh
India Saffron
Aalok Sathe πŸ₯‰
Mukund Choudhary
Shardul Chiplunkar
Vasundhara Rakesh

Dublin 2017

India Green
Rujul Gandhi Flag
Mukund Choudhary
Shinjini Ghosh
Chirag C. D πŸ₯‰
India Saffron
Sagnik Anupam Flag
Angikar Ghosal Flag
Chinmaya Kausik πŸ₯ˆ
Shardul Chiplunkar Flag

Prague 2018

India Green
Chirag Chittharanjan Dasannacharya
Pranava Dhar πŸ₯‰
Aparna Ajit Gupte πŸ₯ˆ
Mansha Kochar
India Saffron
Rujul Gandhi πŸ₯‡
Angikar Ghosal πŸ₯‡
Shinjini Ghosh πŸ₯‰
Niveditha Subramanyam Iyer

Yongin 2019

India Green
Sourabh Raj Jaiswal
Jaisal Kothari
Antara Raaghavi Bhattacharya πŸ₯‰
Shashwat Goel Flag
India Saffron
Aparna Ajit Gupte πŸ₯‰
Angikar Ghosal πŸ₯‰
Niveditha Subramanyam Iyer
Ishan Ganguly πŸ₯ˆ

Ventspils 2021

India Green
Shashwat Mundra πŸ₯‰
Vedant Singh πŸ₯‰
Jaisal Kothari
Sarthak Mangla
India Saffron
Varsha Satish
Ritam Nag πŸ₯‡
Vishruth Ram Konakanchi πŸ₯‰
Antara Raaghavi Bhattacharya πŸ₯‡

Castletown 2022

India
Anish Bharadhwaj Lakshmanan
Faraz Ahmed Siddiqui
Shashwat Mundra Flag
Siddhant Attavar πŸ₯ˆ

Bansko 2023

India 1
Faraz Ahmed Siddiqui πŸ₯ˆ
Anshul Krishnadas Bhagwat Flag
Diya Agrawal
Animikha Dutta Dhar
India 2
Pratyush Vempati
Neha Singirikonda
Ujaan Rakshit Flag
Saumya Goyal Flag