Malaysia

Prague 2018

Malaysia A
Go Jun Xing
Ong Jiaqing
Michelle Ong Shu Tian
Muhammad Akmal Mirza Shamsuri
Malaysia B
Ooi Zhe Ren
Vee Hua Zhi
Wong Jer Han
Yeoh Zi Song 🥈

Yongin 2019

Malaysia A
Jing Kai Ong
Zi Song Yeoh 🥈
Zhe Ren Ooi 🥉
Jun Xing Go
Malaysia B
Heyang Ong
Ci Hui Lee
Jer Ren Wong
Nur Fatin Najihah Binti Ruslan