Malaysia

Prague 2018

Malaysia A
Go Jun Xing
Ong Jiaqing
Michelle Ong Shu Tian
Muhammad Akmal Mirza Shamsuri
Malaysia B
Ooi Zhe Ren
Vee Hua Zhi
Wong Jer Han
Yeoh Zi Song 🥈

Yongin 2019

Malaysia A
Jing Kai Ong
Zi Song Yeoh 🥈
Zhe Ren Ooi 🥉
Jun Xing Go
Malaysia B
Heyang Ong
Ci Hui Lee
Jer Ren Wong
Nur Fatin Najihah Binti Ruslan

Castletown 2022

Malaysia
Chew Jia Sheng
Mia Tan Li Shen
Muhammad Hafizuddin Akhtar Mohd Zainal Abidin
Wong Jer Ren Flag

Bansko 2023

Malaysia
Tan Hong Zher
Ho Janson Flag
Lim Ming Wen Flag
Chin Yong Hong