Zasady i wytyczne dla zawodników v IOL

Polski

Zasady konkursu indywidualnego

Poniżej znajdują się zasady i wytyczne dla zawodników dotyczące konkursu indywidualnego. Zostaną one przedstawione (po angielsku) podczas ceremonii otwarcia Olimpiady. Wszystkie wersje językowe niniejszego dokumentu są równoważne.

 1. Język rozwiązywania zadań
  • Każdy zawodnik wybiera język rozwiązywania zadań spośród oferowanych podczas rejestracji na Olimpiadę. Wybór nie powinien być zmieniany później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem Olimpiady.
  • Należy wybrać język, w którym czujecie się najpewniej. Wbrew obiegowej opinii użycie jakiegokolwiek konkretnego języka nie daje żadnej przewagi, wszystkie języki mają na Olimpiadzie taki sam status.
  • Dostaniesz pojedynczy egzemplarz zestawu zadań w wybranym przez Ciebie języku. Jeśli zestaw, który otrzymasz, jest w innym języku niż wybrany przez Ciebie, należy niezwłocznie, przed rozpoczęciem zawodów, powiadomić o tym osobę nadzorującą.
  • Rozwiązania należy pisać w tym samym języku. Pisanie rozwiązań w innym języku nie daje żadnych korzyści, a pomyłki mogą skutkować utratą punktów.
 2. Zestaw zadań
  • Zestaw składa się z pięciu zadań, które możesz rozwiązywać w dowolnej kolejności. Żaden uczestnik nie może otrzymać więcej niż jednego egzemplarza zestawu zadań podczas zawodów, więc o to nie proś.
  • Zawody trwają sześć godzin.
  • Możesz zatrzymać swój zestaw zadań, ale musisz oddać wszystkie kartki, które chcesz, żeby zostały ocenione. Włóż je do przeznaczonej na nie koperty. Możesz zatrzymać brudnopisy i inne kartki, których nie zechcesz pokazywać jury.
  • Wszystkie zadania są wcześniej dokładnie sprawdzane w celu uniknięcia pomyłek, ale jeśli podejrzewasz, że zdarzył się błąd, podnieś rękę i zgłoś to osobie nadzorującej. Weź jednak pod uwagę, że skontaktowanie się z jury i otrzymanie odpowiedzi w Twoim języku może zająć nieco czasu, w tym czasie pracuj więc nad czymś innym.
  • Możesz poprosić o wyjaśnienie nieznanego Ci słowa. Decyzja o udzieleniu takiego wyjaśnienia każdorazowo należy do jurorów. Wyjaśnienie nie zostanie udzielone, jeśli mogłoby dać Ci nieuczciwą przewagę nad innymi zawodnikami. Co do zasady, jury nie poda Ci tłumaczenia żadnego słowa na inny język.
  • Wszystkie pytania winny być zadane w formie pisemnej. Osoby nadzorujące zapewniają papier, na którym należy napisać pytanie w Twoim języku. Pytania dotyczące różnych zadań powinny znaleźć się na osobnych kartkach, ponieważ będą na nie odpowiadać różni jurorzy (zwykle przewodniczący jury lub autor zadania). Odpowiedź na pytanie otrzymasz w formie pisemnej w Twoim języku.
  • Zadając pytanie, u góry kartki otrzymanej od osoby nadzorującej napisz swoje imię i nazwisko, numer miejsca, numer zadania, a następnie swoje pytanie. Imię i nazwisko oraz numer miejsca pozwalają uniknąć pomyłek przy przekazywaniu odpowiedzi.
 3. Rozwiązania
  • Nie przepisuj treści zadań.
  • Rozwiązanie każdego zadania zapisuj na osobnej kartce / osobnych kartkach. Każde zadanie jest oceniane przez inny zespół jurorów, więc Twoje rozwiązania zostaną rozdzielone. Dlatego na jednej kartce nie powinny znaleźć się rozwiązania różnych zadań.
  • Na każdą kartkę z rozwiązaniem nalep naklejkę z Twoim nazwiskiem i numerem miejsca. Na naklejce zapisz numer zadania i która jest to kartka w obrębie rozwiązania tego zadania, np. „zadanie 3, kartka 1/4”, „zadanie 3, kartka 2/4” itd. („kartka pierwsza z czterech” itd.). Jeśli zabraknie Ci naklejek, napisz własnoręcznie te informacje na górze strony (nazwisko, numer miejsca, numer zadania i która to kartka w obrębie jego rozwiązania).
  • Możesz pisać dwustronnie, ale tylko jeśli po obu stronach jednej kartki jest rozwiązanie tego samego zadania.
  • Rozwiązanie każdego zadania musi zawierać uzasadnienie, chyba że polecenie wprost mówi inaczej. Nawet bezbłędna odpowiedź nie otrzyma maksymalnej liczby punktów, jeśli nie jest uzasadniona.
  • Uzasadnieniem powinien być dokładny i systematyczny spis faktów i reguł odkrytych przez Ciebie w zadaniu, a nie sposób rozumowania, który doprowadził Cię do rozwiązania. Nie podawaj odpowiedzi alternatywnych w nadziei, że jedna z nich będzie poprawna (chyba że oczywiście o taką odpowiedź chodzi w zadaniu). Jeśli podasz więcej niż jedną odpowiedź, nie dostaniesz punktów, nawet jeśli jedna z nich jest właściwa. Nie dostaniesz też punktów za przedstawienie różnych, sprzecznych ze sobą uzasadnień, pamiętaj więc, aby usunąć (wymazać lub skreślić) wszystko, czego nie chcesz zawrzeć w ostatecznym, ocenianym przez jury rozwiązaniu.
  • Po zakończeniu pracy włóż wszystkie kartki z odpowiedziami do przeznaczonej na nie koperty.
 4. Co powinnaś/powinieneś przynieść
  • Przybory do pisania. Lepiej mieć długopis niż ołówek, ale nie jest to konieczne. Użycie różnych kolorów może pomóc uczynić Twoje rozwiązanie czytelniejszym, ale unikaj koloru czerwonego, tradycyjnie zarezerwowanego dla jurorów.
  • Papier będzie zapewniony. Jeśli potrzebujesz go więcej, zgłoś to osobie nadzorującej, podnosząc rękę.
  • Dostępnych będzie kilka zapasowych długopisów. Jeśli takiego potrzebujesz, zgłoś to, podnosząc rękę.
 5. Co możesz przynieść
  • Możesz przynieść jedzenie i picie, chociaż podczas zawodów dostaniesz pakiet żywnościowy.
  • Jeśli chcesz przynieść własne jedzenie, weź tylko to, co można zjeść po cichu i utrzymując porządek oraz co nie ma silnego zapachu, żeby nie rozpraszać innych zawodników.
  • Możesz przynieść wszelkie leki, których możesz potrzebować podczas zawodów. Jeśli masz jakieś specjalne potrzeby, opiekun Twojej drużyny powinien z wyprzedzeniem powiadomić o nich organizatorów.
  • Możesz przynieść zegarek lub inne urządzenie do pomiaru czasu, pod warunkiem że a) jest ono ciche i b) nie umożliwia połączenia ze światem zewnętrznym. W sali będzie duży zegar, więc nie będziesz potrzebować własnego.
 6. Czego przynieść nie wolno
  • Nie wolno wnosić żadnych materiałów drukowanych (np. słowników).
  • NIE wolno przynosić własnego papieru (nawet czystego).
  • Nie wolno wnosić urządzeń muzycznych ani innych służących rozrywce, nawet jeśli mają słuchawki.
  • Zabronione jest palenie, w tym e-papierosów.
  • Nie wolno wnosić laptopów, tabletów, telefonów komórkowych, smartwatchów ani innych urządzeń, które umożliwiają połączenie ze światem zewnętrznym lub Internetem. Uczestnik, przy którym podczas zawodów znalezione zostanie takie urządzenie, będzie natychmiast zdyskwalifikowany.
 7. Wchodzenie i opuszczanie sali
  • Zostanie Ci przydzielone miejsce, gdzie będziesz siedzieć podczas rozwiązywania zadań.
  • Spóźnienie powyżej 30 minut wiąże się z odmową wpuszczenia na salę.
  • Jeśli potrzebujesz wyjść z sali na jakiś czas, podnieś rękę. Będzie Ci towarzyszyć osoba nadzorująca. Staraj się nie przeszkadzać innym zawodnikom.
  • Możesz oddać swoje rozwiązania i skończyć zawody w dowolnym momencie po początkowych 30 minutach, ale bez możliwości powrotu.
 8. Ankieta
  • Oprócz zestawu zadań otrzymasz ankietę; prosimy o wypełnienie jej w dowolnym momencie podczas zawodów.
  • Ankieta zawiera pytania o zadania, nad którymi pracowałaś/-łeś. Te informacje są wykorzystywane przez komisję zadaniową do ustalenia, czy zadania były odpowiedniej trudności.
  • W ankiecie jest również pytanie o zadanie, które spodobało Ci się najbardziej.
  • Odpowiedzi w ankiecie nie mają wpływu na ocenę Twojego rozwiązania i wynik zawodów.
  • Ankiety będą zbierane oddzielnie.

Zasady konkursu drużynowego

Poniżej dodatkowe zasady i wytyczne dla zawodników dotyczące konkursu drużynowego.

 1. Język rozwiązywania zadania
  • Drużyna dostaje treść zadania w jednym języku.
  • Tego samego języka używacie w swoim rozwiązaniu. O ile podczas zawodów indywidualnych poszczególni członkowie drużyny mogli posługiwać się różnymi językami, podczas zawodów drużynowych musicie pracować wszyscy w tym samym języku.
 2. Zadanie
  • Konkurs drużynowy składa się z jednego zadania.
  • Każdy członek drużyny dostaje własny egzemplarz treści zadania, ale cała drużyna oddaje jedno rozwiązanie.
  • Czas na rozwiązywanie zadania (zwykle 4 godziny) będzie wyraźnie podany. Osoba nadzorująca zapisze czas początku i zakończenia pracy Waszej drużyny. W odróżnieniu od konkursu indywidualnego jedzenie nie jest zapewnione; można przynieść własne.
 3. Współpraca
  • Podczas rozwiązywania zadania drużynowego wolno Wam rozmawiać.
  • Co do materiałów i urządzeń, podczas konkursu drużynowego obowiązują te same zasady co na zawodach indywidualnych.
  • Każda drużyna pracuje w osobnym pomieszczeniu, ale powinniście być świadomi, że drużyny w sąsiednich pomieszczeniach mogą słyszeć Waszą dyskusję i/lub może im przeszkadzać gdy jesteście zbyt głośno, szczególnie jeśli okna są otwarte.
 4. Wychodzenie z pomieszczenia podczas konkursu drużynowego
  • Jeśli potrzebujesz wyjść na chwilę z pomieszczenia, poproś osobę nadzorującą. Być może będziesz musiała/musiał poczekać, aż zostanie znaleziony pomocnik, który będzie Ci towarzyszyć lub zastąpi osobę nadzorującą.
 5. Zakończenie pracy
  • Umieśćcie kartki z rozwiązaniem w kopercie. Osoba nadzorująca zamknie ją i dostarczy jury zgodnie z ustaleniami.
  • Pamiętajcie, że drużyny w sąsiednich pomieszczeniach mogły zacząć pracę później niż Wy, więc nadal mogą pracować. Dlatego wychodząc z pomieszczenia po zakończeniu pracy zachowujcie ciszę.

Zatwierdził: Daniel Rucki, 6 lutego 2023 roku.