IOL-i reeglid ja juhised osalejatele

Eesti

Individuaalvõistluse reeglid

Järgnevad reeglid ja juhised on osalejatele individuaalvõistluse kohta. Need esitatakse (inglise keeles) avatseremoonial. Kõik nende reeglite tõlked on võrdse kehtivusega.

 1. Töökeel
  • Iga võistleja valib endale olümpiaadile registreerumisel töökeele pakutavate seast. Seda valikut ei saa üldjuhul muuta vähem kui kaks nädalat enne olümpiaadi algust.
  • Te peaksite valima keele, milles tunnete end kõige mugavalt. Vastupidiselt levinud arvamusele ei anna mingi kindla keele kasutamine mingisugust eelist: kõikidel töökeeltel on IOL-il võrdne staatus.
  • Te saate ühe ülesandekomplekti oma töökeeles. Kui komplekt, mille saate, ei ole teie valitud keeles, siis peate sellest võistluse vaatlejale kohe teada andma, enne kui võistlus algab.
  • Te peate kirjutama oma lahendused samas töökeeles. Teisiti tegemine ei anna teile mitte mingisugust eelist ning te riskite vigade tegemisega ja punktide kaotusega.
 2. Ülesandekomplekt
  • Ülesandekomplektis on viis erinevat ülesannet, mida võite lahendada suvalises järjekorras. Ükski osaleja ei saa võistluse ajal üle ühe ülesandekomplekti, seega palun ärge küsige neid juurde.
  • Võistlus kestab kuus tundi.
  • Te võite pärast võistluse lõppu jätta enda kätte oma ülesandekomplekti, kuid peate üle andma kõik paberid, mida soovite lasta žüriil hinnata. Pange kõik need paberid teile antud ümbrikusse. Te võite jätta endale mustandid ja muud paberid, mida te ei taha žüriile näidata.
  • Kõik ülesanded on hoolikalt üle kontrollitud, et vältida vigu, aga kui kahtlustate, et ülesandes on viga, tõstke käsi ja teavitage võistluse vaatlejat. Pidage siiski silmas, et žüriiga kontakteerumine ja teie töökeeles vastuse saamine võtab natukene aega, seega lahendage samal ajal midagi muud.
  • Te võite paluda tundmatu sõna seletust. Žürii võib rahuldada selle soovi oma otsuse alusel. Žürii ei rahulda sellist soovi, kui see annaks teile ebaõiglase eelise. Tavaliselt žürii ei anna tundmatu sõna tõlget teise keelde.
  • Kõik küsimused tuleb esitatada kirjalikult. Võistluse vaatlejad annavad teile paberi, millele saate kirjutada oma küsimuse(d) oma töökeeles. Erinevate ülesannete kohta käivad küsimused tuleb esitada eraldi paberitel, sest nendega tegelevad tavaliselt erinevad žüriiliikmed (tavaliselt žürii esimees või ülesande autor). Te saate vastuse oma küsimus(t)ele kirjalikult oma töökeeles.
  • Küsimuse esitamiseks kirjutage võistluse vaatlejalt saadud paberi ülaserva oma nimi, kohanumber, ülesandenumber ja seejärel oma küsimus. Nime ja kohanumbri kirjutamine aitab vältida vigu vastuste jagamisel.
 3. Teie vastuslehed
  • Ärge kirjutage ülesandeid ümber.
  • Kirjutage iga ülesande lahendus eraldi leh(ted)ele: igat ülesannet hindab erinev žüriiliikmetest moodustatud meeskond. Seega teie vastuslehed eraldatakse, mistõttu te ei tohiks lahendada erinevaid ülesandeid samal lehel.
  • Igale lehele kleepige kleeps, kuhu on kirjutatud teie nimi ja istekoht. Märkige kleepsul ülesande number ja mitmes leht see vastavas ülesandes on, nt ülesanne 3, lehekülg 1/4, ülesanne 3, lehekülg 2/4 jne (st esimene leht neljast jne.). Kui teil saavad kleepsud otsa, kirjutage see info lihtsalt lehe päisesse: nimi, istekoha number, ülesande number, lehe number vastavas ülesandes.
  • Te võite soovi korral kasutada paberi mõlemat poolt, kuid vaid siis, kui mõlemad pooled on sama ülesande kohta.
  • Teie vastuseid peab toetama selgitus, v.a juhul, kui küsimus juhendab sõnaselgelt teisiti. Isegi täiesti õigele vastusele antakse vähem punkte, kui seda ei toeta selgitus.
  • Selgitus peab olema detailne ja süsteemne kokkuvõte faktidest, mille olete avastanud, MITTE kirjeldus selle kohta, kuidas te neid avastasite. Ärge andke alternatiivseid vastuseid testis olevatele küsimustele, lootes, et üks neist on korrektne (v.a muidugi siis, kui ülesandes ongi küsitud mitut lahendust): te ei saa punkte mitme vastuse eest, isegi siis, kui üks neist on õige. Kui pakute alternatiivseid omavahel vasturääkivaid lahendusi, kaotate samuti punkte. Seega kustutage (või tõmmake läbi) hoolikalt kõik, mida te ei soovi lahendusse jätta.
  • Võistluse lõpus pange oma vastuslehed teile antud ümbrikusse.
 4. Mida peaksite kaasa võtma
  • Midagi, millega kirjutada: pastakas on eelistatud harilikule, kuid see pole siiski kohustuslik. Erinevate värvide kasutamisest võib olla abi lahenduse selgitamisel, kuid vältige punase kasutamist. Viimane on kombe kohaselt reserveeritud žüriiliikmetele.
  • Paber antakse kohapeal. Kui teil on vaja rohkem paberit, andke võistluse vaatlejale käega märku.
  • Mõned varupastakad on saadaval: kui teil on üht vaja, tõstke küsimiseks käsi.
 5. Mida tohib kaasa võtta
  • Te võite kaasa võtta süüa ja juua, kuigi teile antakse võistluse ajal pakitud lõuna.
  • Kui võtate kaasa oma toidu, palun võtke kaasa ainult sellist toitu, mida saab süüa vaikselt ja puhtalt ning millel ei ole tugevaid lõhnu, et mitte häirida teisi võistlejaid.
  • Te võite kaasa võtta ravimeid, mida teil võib võistluse ajal vaja minna. Kui teil on erivajadused, siis peab teie meeskonna juhendaja organiseerijatele sellest ette teatama.
  • Te võite kaasa võtta kella või mõne muu ajajälgimisseadme, kui (a) see on vaikne ja (b) ei võimalda kontakti välismaailmaga. Ruumis on ka suur kell, mistõttu teil pole oma kella vaja.
 6. Mida EI TOHI kaasa võtta
  • Te ei tohi võtta kaasa midagi trükitut (nt sõnastikku).
  • Te ei tohi võistlusele kaasa võtta oma paberit (isegi mitte tühja).
  • Te ei tohi kaasa võtta muusika- vms meelelahutusseadet, isegi siis, kui see on varustatud kõrvaklappidega.
  • Suitsetamine, sh e-sigarettide suitsetamine, on keelatud.
  • Te ei tohi kaasa võtta sülearvutit, tahvelarvutit, mobiili, nutikella või muud seadet, mis võimaldaks teil kontakteeruda välismaailmaga või pääseda internetti. Iga osaleja, kellel võistluse ajal leitakse taoline ese, diskvalifitseeritakse otsekohe.
 7. Ruumi sisenemine ja sellest väljumine
  • Teile määratakse istekoht, kus peate istuma.
  • Kui hilinete rohkem kui 30 minutit, ei lubata teil ruumi siseneda.
  • Kui teil on vaja ajutiselt ruumist lahkuda, tõstke käsi. Teid saadab võistluse vaatleja. Üritage teisi võistlejaid mitte segada.
  • Te võite oma lahendused üle anda ning lahkuda võistluselt iga hetk peale esimest 30 minutit, kuid pärast lahenduste üleandmist pole teil lubatud tagasi tulla.
 8. Küsimustik
  • Koos ülesandekomplektiga saate ka küsimustiku, mida teil palutakse täita mingil hetkel võistluse jooksul.
  • Küsimustikus on küsimused ülesannete kohta, mille kallal töötasite. See informatsioon aitab ülesandekomiteel hinnata ülesannete sobivust.
  • Küsimustikus palutakse teil valida oma lemmikülesanne.
  • Teie vastused küsimustikus ei mõjuta teie tulemusi.
  • Küsimustik kogutakse eraldi.

Meeskonnavõistluse reeglid

Järgnevad lisareeglid ja -juhised on osalejatele meeskonnavõistluse kohta.

 1. Võistluskeel
  • Teie meeskond saab ülesande vaid ühes keeles.
  • Te peate kasutama lahenduses oma meeskonna töökeelt. Mõni meeskonnaliikmetest võib olla palunud individuaalvõistluse jaoks teist töökeelt, kuid meeskonnavõistlusel peate kõik töötama samas keeles.
 2. Ülesanne
  • Meeskonnavõistlusel on üks ülesanne.
  • Iga meeskonnaliige saab endale koopia ülesandest, kuid meeskond peab esitama ühe lahenduse.
  • Võistluse pikkus, tavaliselt neli tundi, antakse selgelt teada. Teie vaatleja paneb kirja, millal teie meeskond alustas ja lõpetas. Erinevalt individuaalvõistlusest ei ole toitlustus tagatud. Te võite kaasa võtta oma toidu.
 3. Koostöö
  • Te võite meeskonnaülesannet lahendades omavahel vabalt rääkida.
  • Siiski kehtivad meeskonnavõistlusel samasugused piirangud materjalide ja seadmete kohta nagu ka individuaalvõistlusel.
  • Teie meeskond paigutatakse meeskonnavõistluse tarbeks eraldi ruumi, kuid te peaksite arvestama, et teised meeskonnad kõrvalruumides võivad kuulda teie arutelu ja/või te võite neid segada, kui olete liiga lärmakad, eriti kui aknad on avatud.
 4. Ruumist lahkumine võistluse ajal
  • Kui teil on vaja ruumist ajutiselt lahkuda, teavitage oma vaatlejalt. Te peate võib-olla ootama, kuni leitakse abiline, kes teid saadaks, või asendaks seni vaatlejat.
 5. Lõpetamine
  • Asetage oma vastuslehed ümbrikku. Teie vaatleja kleebib selle kinni ja viib žüriile nagu kokku lepitud.
  • Pidage meeles, et kõrvalruumides olevad meeskonnad võivad olla alustanud hiljem kui teie, seega nad võivad veel lahendada. Palun olge vaiksed, kui lahkute oma ruumist.

Heaks kiitnud Miina Norvik 2. märtsil 2023