Pravidla IOL a instrukce pro soutěžící

Čeština

Pravidla individuální soutěže

Toto jsou pravidla a instrukce pro soutěžící v individuální soutěži. V anglickém znění budou pravidla prezentována během zahajovacího ceremoniálu. Všechny jazykové verze pravidel mají stejnou váhu.

 1. Soutěžní jazyk
  • Každý soutěžící si z jazyků nabízených při registraci do olympiády vybírá svůj soutěžní jazyk. Tuto volbu není možné změnit méně než dva týdny před začátkem olympiády.
  • Zvolte si jazyk, v němž jste si nejjistější. Navzdory všeobecnému mínění nejsou žádné jazyky zvýhodněné: všechny soutěžní jazyky mají na IOL stejný status.
  • Obdržíte jednu kopii zadání ve svém soutěžním jazyce. Pokud úlohy nejsou v jazyce, který jste požadovali, je nutno o tom okamžitě, tedy ještě před začátkem soutěže, informovat dozor.
  • Řešení je nutno psát v soutěžním jazyce, ve kterém jste žádali zadání. Použitím jiného jazyka nezískáte žádnou výhodu, naopak hrozí, že uděláte chyby a ztratíte body.
 2. Zadání soutěže
  • Zadání tvoří pět samostatných úloh, které můžete řešit v libovolném pořadí. Žádný soutěžící nemá během soutěže nárok na víc než jednu kopii zadání. O další kopie prosím nežádejte.
  • Soutěž trvá šest hodin.
  • Po skončení soutěže si zadání můžete nechat, je ale nutné odevzdat všechny papíry s řešením, které chcete ohodnotit. Všechna řešení odevzdejte v připravené obálce. Papíry s řešením nanečisto, které nechcete odevzdat k hodnocení, si můžete nechat.
  • Všechny úlohy byly pečlivě zkontrolovány, aby se předešlo chybám. Pokud se vám přesto zdá, že je v zadání chyba, přihlaste se a zeptejte se dozoru. Počítejte však s tím, že spojit se s porotou a získat její vyjádření ve vašem pracovním jazyce může nějakou dobu trvat, a věnujte se zatím jiné úloze.
  • Můžete požádat o vysvětlení neznámého slova. Porota může takové žádosti vyhovět podle svého uvážení. Porota takové žádosti nevyhoví, pokud by vám tím poskytla nespravedlivou výhodu. Porota obvykle neposkytuje překlad neznámého slova do jiného jazyka.
  • Všechny dotazy musí být písemné. Dozor vám poskytne papír, na který ve svém soutěžním jazyce napište svůj dotaz či dotazy. Dotazy týkající se různých úloh musí být pokládány zvlášť, protože se jimi pravděpodobně budou zabývat různí členové poroty (obvykle předseda poroty nebo autor úlohy). Odpověď na svůj dotaz obdržíte písemně ve svém soutěžním jazyce.
  • Při pokládání dotazu uveďte do horní části papíru, který dostanete od dozoru, své jméno, číslo místa, číslo úlohy a dále napište svůj dotaz. Jméno a informace o zasedacím pořádku slouží k tomu, aby se předešlo chybám při rozdávání odpovědí.
 3. Řešení úloh
  • Do řešení neopisujte zadání úloh.
  • Řešení každé úlohy napište na samostatný list nebo listy: každá úloha je opravována jinou skupinou porotců, takže vaše řešení budou rozdělena, proto nepište řešení více úloh na jeden list.
  • Každý list s řešením označte nálepkou s vaším jménem a číslem místa. Na nálepku napište číslo úlohy a pořadové číslo listu v rámci úlohy, např. Úloha 3 List 1/4, Úloha 3 List 2/4 atd. (tedy první list ze čtyř atd.). Dojdou-li vám nálepky, napište následující informace přímo do hlavičky listu: jméno, číslo místa, číslo úlohy, pořadí listu v rámci úlohy.
  • Používat můžete obě strany listu za předpokladu, že obě strany použijete pouze pro řešení jedné úlohy.
  • Vaše odpovědi musí být podloženy vysvětlením, pokud není v zadání úlohy uvedeno jinak. Za zcela správnou odpověď bude udělen nižší počet bodů, pokud není její součástí vysvětlení.
  • Vysvětlením se myslí detailní a systematické shrnutí skutečností, na které jste během řešení úlohy přišli, NIKOLI popis postupu, kterým jste na ně přišli. V řešení neuvádějte více možných odpovědí na testové otázky v naději, že některá z nich bude správná (samozřejmě za předpokladu, že se v zadání nepožaduje více odpovědí): za více odpovědí nedostanete žádné body, ani pokud je jedna z nich správná. Pokud budou součástí řešení vzájemně si odporující vysvětlení, body budou také odebrány. Dejte si tedy pozor, abyste vymazali nebo škrtli vše, co nemá být součástí odpovědi.
  • Na konci soutěže vložte listy s řešením do připravené obálky.
 4. Co byste si měli vzít s sebou
  • Psací nástroj: pera a propisky jsou upřednostňovány před tužkami, není to však povinné. Použití více barev vám může pomoci k lepší přehlednosti řešení, nepoužívejte ale červenou barvu, která je vyhrazena porotě.
  • Papíry pro vypracování řešení obdržíte v soutěžní místnosti. Pokud budete potřebovat více papíru, přihlaste se a dozor vám ho poskytne.
  • V soutěžní místnosti budou k dispozici náhradní psací potřeby: pokud budete nějaké potřebovat, přihlaste se.
 5. Co si smíte vzít s sebou
  • Smíte si přinést jídlo a pití, v průběhu soutěže pro vás také bude připravený obědový balíček.
  • Pokud si s sebou chcete přinést jídlo, vezměte si prosím pouze jídlo, které lze konzumovat tiše a bez velkého nepořádku a které nemá výraznou vůni, abyste nerušili ostatní soutěžící.
  • Smíte si přinést jakékoli léky, které byste mohli během soutěže potřebovat. Máte-li nějaké zvláštní požadavky, váš týmový vedoucí o tom musí organizátory předem informovat.
  • Smíte si přinést hodinky nebo jiný přístroj ukazující čas za předpokladu, že (a) je tichý a (b) není možné se pomocí něho spojit s okolním světem. V soutěžní místnosti budou velké hodiny, není tedy třeba mít vlastní hodinky.
 6. Co si NESMÍTE brát s sebou
  • Nesmíte u sebe mít žádné tištěné materiály (např. slovníky).
  • Na soutěž si NESMÍTE přinést vlastní papíry (ani čisté).
  • Nesmíte u sebe mít žádné hudební přehrávače nebo jiná zábavní zařízení bez ohledu na to, jestli jsou vybavená sluchátky nebo ne.
  • Kouření včetně elektronických cigaret není dovoleno.
  • Nesmíte u sebe mít notebook, tablet, mobilní telefon, chytré hodinky, ani jiné zařízení, které umožňuje komunikaci s okolním světem nebo přístup na internet. Soutěžící, u nichž bude takové zařízení zjištěno během soutěže, budou okamžitě diskvalifikováni.
 7. Vstup do soutěžní místnosti a její opouštění
  • Dostanete přidělené jednoznačně označené místo, na kterém musíte sedět.
  • Zpozdíte-li se o více než 30 minut, nebude vám umožněn vstup do soutěžní místnosti.
  • Potřebujete-li dočasně opustit soutěžní místnost, přihlaste se. Doprovodí vás přitom člen dozoru. Snažte se přitom nerušit ostatní soutěžící.
  • Svá řešení můžete odevzdat a soutěžní místnost opustit kdykoli po uplynutí prvních 30 minut. Pokud tak učiníte, nesmíte se vrátit.
 8. Dotazník
  • Vedle zadání soutěžních úloh dostanete také dotazník, o jehož vyplnění v průběhu soutěže vás prosíme.
  • Dotazník je zaměřený na úlohy, které jste řešili. Tyto informace pomáhají komisi, která má na starost výběr úloh, posoudit vhodnost jednotlivých úloh.
  • V dotazníku také můžete vybrat úlohu, která se vám zdála nejlepší.
  • Dotazník nemá vliv na váš bodový zisk.
  • Dotazník se bude vybírat zvlášť.

Pravidla týmové soutěže

Toto jsou doplňující pravidla a instrukce pro týmovou soutěž.

 1. Soutěžní jazyk
  • Váš tým obdrží zadání pouze v jednom jazyce.
  • V řešení musíte použít soutěžní jazyk týmu. Může se stát, že někteří členové týmu si pro individuální soutěž zvolí odlišný jazyk, týmovou soutěž je ale nutno řešit v jednom jazyce.
 2. Zadání
  • Týmová soutěž sestává z jediné úlohy.
  • Všichni soutěžící v týmu obdrží své vlastní zadání úlohy, tým však odevzdává jedno společné vypracované řešení.
  • Časový limit, který standardně činí čtyři hodiny, bude předem oznámen. Váš dozor zaznamená čas, v němž zahájíte a ukončíte řešení úlohy. Na rozdíl od individuální soutěže nedostanete žádné jídlo, smíte si ale přinést vlastní.
 3. Spolupráce
  • Během řešení úlohy spolu můžete komunikovat.
  • Platí však stejná omezení týkající se materiálů a zařízení jako v individuální soutěži.
  • Váš tým dostane pro týmovou soutěž přidělenu vlastní místnost. Měli byste počítat s tím, že týmy v sousedních místnostech můžou vaši diskuzi slyšet a mohlo by je to rušit, pokud budete příliš hlasití, obzvlášť při otevřených oknech.
 4. Opouštění soutěžní místnosti
  • Budete-li potřebovat dočasně odejít ze soutěžní místnosti, zeptejte se dozoru. Je možné, že budete nějakou dobu čekat, než přijde pomocník, který vás doprovodí nebo nahradí dozor.
 5. Odevzdání řešení
  • Listy s řešením vložte do připravené obálky. Váš dozor obálku zalepí a předá ji porotě.
  • Pamatujte, že týmy ve vedlejších místnostech mohly začít s řešení úlohy později než vy, a mohou tedy stále pracovat. Soutěžní místnost proto opouštějte tiše.

Schválil: Jan Petr, 21. února 2023