Правила и указания за участниците в МОЛ

Български

Правила за индивидуалното състезание

По-долу следват правилата и указанията за участниците в индивидуалното състезание. Те ще бъдат представени (на английски) по време на церемонията по откриването. Версиите на този текст на всички езици следва да се считат като равнопоставени.

 1. Работен език
  • Всеки състезател избира работен език от предлаганите по време на регистрацията за Олимпиадата. Изборът на език по правило може да се променя до най-късно две седмици преди началото на Олимпиадата.
  • Изберете езика, с който се чувствате най-комфортно. Противно на разпространеното мнение, нито един специфичен работен език няма да Ви донесе каквото и да било предимство – на МОЛ всички езици се ползват с равноправен статут.
  • Ще получите един екземпляр от условията на работния език, който сте заявили. Ако условията, които получите, не са на заявения език, следва веднага (преди началото на състезанието) да уведомите квестора.
  • Трябва да напишете решенията си на съответния работен език. Няма да Ви донесе предимство да използвате друг език, а и рискувате да допуснете грешки и работата Ви да бъде оценена по-ниско.
 2. Условия
  • Условията се състоят от пет самостоятелни задачи, които можете да решавате в произволен ред. Всеки участник получава само по един екземпляр от условията. Моля, не питайте за допълнителен комплект.
  • Индивидуалното състезание продължава шест астрономически часа.
  • Можете да запазите условията след приключване на състезанието, но трябва да предадете всичката си работа, която очаквате Журито да оцени. Поставете всичко необходимо за целта в плика, който ще Ви бъде предоставен. Имате право да си запазите условията на задачите, листовете с чернови и всичко, което не желаете да бъде разгледано от Журито.
  • Всички задачи са внимателно проверени за грешки, но ако все пак подозирате, че има грешка, вдигнете ръка и извикайте квестора. Имайте предвид, обаче, че може да отнеме време да се осъществи връзка с Журито и да Ви бъде отговорено на предпочитания от Вас език, така че междувременно можете да работите върху някоя от другите задачи.
  • Можете да поискате обяснение на непозната дума. Журито може да изпълни такова искане по своя преценка. Журито няма да изпълни такова искане, ако това би Ви облагодетелствало несправедливо. Журито обикновено няма да предостави превод на непозната дума на друг език.
  • Всички въпроси трябва да бъдат писмени. Квесторите ще Ви предоставят хартия, на която трябва да напишете въпроса(ите) си на Вашия работен език. Ако имате въпроси, свързани с различни задачи, то те трябва да бъдат изпратени отделно, тъй като има вероятност да бъдат разгледани от различни членове на Журито (обикновено председателя на Журито или автора на задачата). Ще получите писмен отговор на въпроса(ите) си на Вашия работен език.
  • Когато задавате въпрос, в горната част на листа, който ще получите от квестора, посочете Вашето име, номер на място, номер на задача и след това напишете въпроса си. Информацията за името и номера на мястото помага да се избегнат грешки при раздаването на отговорите.
 3. Вашите решения
  • Не преписвайте условията.
  • Пишете решенията на всяка задача на отделен лист (или листове): всяка задача ще бъде оценявана от отделен екип от Журито, така че Вашите решения ще бъдат разделени и, съответно, не трябва да пишете решения на повече от една задача на един лист.
  • На всеки лист залепете лепенка с Вашето име и място в залата. На лепенката напишете номера на задачата и поредния номер на листа за съответната задача, пр. задача 3, лист 1/4, задача 3, лист 2/4, и т.н. (да се разбира първи лист от четири и т.н.). Ако изразходвате всичките си лепенки, просто запишете съответната информация отгоре на листа: име, място в залата, номер на задача, номер на лист по съответната задача.
  • Ако искате, можете да използвате и двете страни на листа, но само ако се отнасят за една и съща задача.
  • Отговорите Ви трябва да са достатъчно добре подкрепени със съответните обяснения, освен ако в условието на задачата изрично е казано другояче. Дори напълно правилни отговори биха получили ниска оценка, ако не са придружени с обяснения.
  • Обясненията трябва да включват подробно и систематизирано описание на явленията, които сте открили, но НЕ и на начина, по който сте стигнали до решението. Не предавайте няколко варианта на отговорите с надеждата, че някой от тях ще е верен (освен, разбира се, ако условието не изисква няколко отговора): в такъв случай няма да получите никакви точки, дори и някой от отговорите да е верен. Също така ще загубите точки, ако представите противоречащи си обяснения, така че изтрийте или зачеркнете всичко, което не искате да е част от Вашето решение.
  • В края на състезанието предайте решенията си в предоставения плик.
 4. Какво се очаква да носите с вас
  • Нещо за писане: химикалка е за предпочитане пред молив, но не е задължителна. Използването на цветове би могло да помогне за по-добро представяне на решението Ви, но избягвайте да използвате червен цвят, тъй като той традиционно е запазен за членовете на Журито.
  • Ще Ви бъде предоставена хартия. Ако имате нужда от допълнителна, известете квестора чрез вдигане на ръка.
  • На място ще бъдат предоставени и (известно количество) резервни химикалки: ако имате нужда, вдигнете ръка и си поискайте.
 5. Какво можете да си носите
  • Можете да си донесете храна и напитки, въпреки че ще Ви бъде предоставен обяд по време на състезанието.
  • Ако носите собствена храна, моля, носете само храна, която може да бъде консумирана тихо и спретнато и няма силна или специфична миризма, така че да не притеснявате другите участници.
  • Можете да вземете със себе си всякакви медикаменти, от които би могло да имате нужда по време на състезанието. Ако имате каквито и да е специфични нужди, Вашият ръководител следва да уведоми организаторите предварително.
  • Можете да си носите часовник или друг уред за измерване на времето, стига да е (а) тих, и (б) не предоставя каквато и да е връзка с външния свят. В залата ще има голям и видим часовник, така че не би трябвало да е необходимо да си носите собствен.
 6. Какво НЕ ТРЯБВА да носите
  • Не трябва да носите каквито и да е печатни материали (напр. речници).
  • НЯМАТЕ право да носите собствена хартия (дори празна) на състезанието.
  • Не трябва да носите никакви музикални или други мултимедийни устройства, дори и да са със слушалки.
  • Не е позволено пушенето, вкл. на електронни цигари.
  • Не трябва да носите лаптопи, таблети, мобилни телефони, „смарт“ часовници или каквото и да е друго устройство, което би Ви позволило връзка с външния свят и/или интернет. Състезател, у когото бъде открито такова устройство по време на състезанието, ще бъде незабавно дисквалифициран.
 7. Влизане и напускане на залата
  • Мястото, на което ще работите, ще бъде предварително определено и ще трябва да заемете именно него.
  • Ако закъснеете с повече от 30 минути, няма да бъдете допуснати до залата.
  • Ако имате нужда да напуснете временно залата, вдигнете ръка. Ще бъдете съпроводени от квестор. Постарайте се да не пречите на останалите участници.
  • Можете да предадете решенията си във всеки един момент след изтичане на първите 30 минути, но веднъж след като сте напуснали, нямате повече право да се върнете обратно.
 8. Въпросник
  • Освен условията, ще получите и въпросник, който Ви молим да попълните в произволен момент по време на състезанието.
  • Въпросникът е насочен към задачите, върху които работите. Информацията от отговорите ще бъде използвана от Задачната комисия за оценка на качеството на дадените задачи.
  • Във въпросника също така ще можете да гласувате за задачата, която най-много Ви е харесала.
  • Отговорите във въпросника няма да се отразят на резултатите Ви.
  • Въпросникът ще бъде събран отделно.

Правила за отборното състезание

По-долу следват правилата и указанията за участниците в отборното състезание.

 1. Работен език:
  • Отборът Ви ще получи условия само на един език.
  • Трябва да напишете решенията си на съответния работен език, избран от отбора. Един или повече участници от отбора имат правото да работят на избран от тях език по време на индивидуалното състезание, но по време на отборното състезание целият отбор трябва да работи на един език.
 2. Условие
  • Отборното състезание е от една задача.
  • Всеки член на отбора ще получи екземпляр от условието, но отборът следва да предаде само едно, общо решение.
  • Продължителността на състезанието (обикновено четири часа) ще бъде ясно обявена. Задача на квестора Ви е да запише времето на започване и приключване на работата на Вашия отбор. За разлика от индивидуалното състезание, на отборното състезание не се предоставя храна, така че имате правото да си подготвите собствена.
 3. Съвместна работа
  • Свободни сте да обсъждате заедно задачата по време на отборното състезание.
  • Но ограниченията от индивидуалното състезание за печатни материали и електронни устройства важат и за отборното състезание.
  • Отборът Ви ще има определена стая за отборното състезание, но имайте предвид, че е възможно отборите от близките стаи да чуват разговорите Ви и/или да си пречите, особено ако прозорците са отворени.
 4. Напускане на стаята по време на състезанието
  • Ако имате нужда да напуснете временно стаята, попитайте квестора. Възможно е да се наложи да изчакате малко, докато дойде някой, който да Ви придружи или да смени квестора.
 5. Приключване
  • Поставете Вашето решение в плика. Квесторът ше го запечата и ще го предаде на Журито по надлежния ред.
  • Имайте предвид, че е възможно отборите от съседните стаи да са започнали по-късно от вас и е възможно още да работят. Моля, пазете тишина докато напускате стаята.

Одобрено от Милена Венева, 6 февруари 2023 г.